Anasayfa Kreston International Kurumsal Hizmetler Kariyer İletişim  
FAYDALI LİNKLER
PRATİK BİLGİLER
  Üye firmalarının
Uluslararası listesi
 
Sirküler
 
 
18.7.2014

Sirküler 2014-18 Karın Sermayeye Eklenmesi Sonucu Bedelsiz Elde Edilen Hisse Senetlerine İlişkin Tebliğ Düzenlemesinin Yürürlüğü

 
Sayın Yetkili; Danıştay Kararı ile yürütmesi durdurulan Karın Sermayeye Eklenmesi Sonucu Bedelsiz Elde Edilen Hisse Senetlerine İlişkin Tebliğ Düzenlemesinin “5.6.2.4.3. Bedelsiz olarak elde edilen hisse senetlerinin satışından sağlanan kazançların durumu” başlıklı bölümünün, ikinci paragrafı Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 28.11.2013 tarih ve 2013/9 sayılı kararı ile Danıştay Dördüncü Dairesinin 16.09.2013 tarih ve E:2013/2951 sayılı kararını iptal etmiştir. Buna göre Kurumlar Vergisi 1. No.lu Tebliğ “5.6.2.4.3. Bedelsiz olarak elde edilen hisse senetlerinin satışından sağlanan kazançların durumu” başlığı aşağıdaki şekilde yürürlüktedir. “Sermaye yedekleri kullanılmak suretiyle sermaye artırımında bulunulması neticesinde sermaye artırımı nedeniyle verilecek bedelsiz hisse senetlerinin, bu şirkete iştirak edenler yönünden aktif ve pasiflerinde bir artışa neden olmaması gerekir. Dolayısıyla, bedelsiz hisse senetleri nedeniyle aktifte tutulan hisselerin sadece adedi değişecek, bedelinde değişme olmayacaktır. Dönem kârından ayrılan yedekler kullanılmak suretiyle sermaye artırımında bulunulması halinde ise bu işlem sonucu ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesi ile fiilen kâr payı dağıtılması arasında fark bulunmamaktadır. Her iki halde de ortaklar, kurum bünyesinde oluşan kârlar üzerinde tasarrufta bulunma imkanına sahip olmaktadır. Dolayısıyla, kâr yedeklerinden karşılanan sermaye artırımları sonucunda ortaklarca bedelsiz iştirak hissesi iktisap edilmesi durumunda, alınan bu iştirak hisseleri nominal bedelle iştirak hesaplarında izlenecek ve iştirak kazançları istisnası nedeniyle kurumlar vergisine tabi tutulmayacaktır. İştirak edenler yönünden bedelsiz olarak elde edilen hisse senetlerinin satışından doğan kazançların %75’i de maddede yer alan şartlar dahilinde kurumlar vergisinden istisna edilecektir.” Konu ile ilgili ayrıntılı açıklama ektedir.
 

Dosyayı indir