Anasayfa Kreston International Kurumsal Hizmetler Kariyer İletişim  
FAYDALI LİNKLER
PRATİK BİLGİLER
  Üye firmalarının
Uluslararası listesi
 
Sirküler
 
 
2.8.2010

Sirküler 2010 - 38 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.

 

01.08.2010 tarih ve 27659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6009 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile; Gelir Vergisi Kanunu, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklikler yapılmıştır.

1 Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 23.07.2010 tarihinde 6009 sayılı Kanunla;

- Ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiş,

- Banker sayılmak için aranan devamlılık şartı, finansal işlemleri esas iştigal konusu olarak yapanlar şeklinde değiştirilerek, ödünç para verme işlerini esas iştigal konusu olarak yapanların BSMV mükellefi olmaları, bu işleri devamlı olarak yapsalar da esas iştigal konusu olarak yapmayanların finansman hizmetlerinin ise KDV’ye tabi olması öngörülmüş,

- Özelge sistemi yeniden düzenlenmiş, özelgelerin ceza yanında faiz açısından da koruma sağlaması öngörülmüş,

- Anayasa mahkemesinin iptal kararı sonrasında yeniden halk kazanılan yatırım indirimi tutarının yıl sınırı olmaksızın ancak kazancın % 25’i ile sınırlı olarak indirimine izin verilmiş,

- Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının alım/satım ve itfa kazançlarında yerli-yabancı yatırımcı ayrımına dayalı stopaj uygulamasına son verilmiş ve sermaye şirketleri ile yatırım fon ve ortaklıklarına yapılan ödemelerden % sıfır stopaj yapılması öngörülmüş,

- Vergi incelemelerinde uyulacak bazı esaslar belirlenmiş, bu kapsamda inceleme elemanlarının kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere uymaları ve incelemelerin belirli bir sürede tamamlamaları hükme bağlanmış,

- Vergi incelemelerini koordine etmek üzere Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulu oluşturmuş,

- Genel tebliğ veya sirkülerle açıklamanın değiştirilmesi halinde, yeni tebliğ veya sirkülerin yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olması ve geriye dönük olarak uygulanmaması hükme bağlanmış,

- Takdir Komisyonuna başvurulmasının zamanaşımı süresini en fazla bir yıl süreyle durdurması öngörülmüş,

- Finansman şirketlerince kullandırılacak tüm kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden istisna edilmiş,

- 1985 veya daha eski model motorlu taşıtların hurdaya ayrılması ve il özel idarelerine teslimi koşuluyla, bunlara ait motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve idari para cezalarının silinmesini öngören düzenleme yapılmış,

- 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu'nun ek 37. maddesinde yer alan, sanal mobil şebeke operatörü olarak bilinen işletmecilerin hazine payı yükümlülüğü yeniden düzenlenmiştir.

Başta vergi kanunları olmak üzere otuziki kanunda değişiklik öngören 23.07.2010 tarihinde 6009 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 1 Ağustos 2010 tarih ve 27659 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Yürütme ve yürürlük maddeleri hariç, dokuz geçici maddeyle birlikte yetmiş maddeden oluşan Kanun’un; 24 maddesi vergi uygulamalarıyla ilgilidir. Kanun’un 10 maddesi ile Gelir İdaresi Başkanlığının kuruluş ve organizasyon yapısıyla ilgili değişiklik yapılması öngörülmekte olup, 36 madde ise diğer bazı konuları düzenlemektedir.

 

Dosyayı indir