Anasayfa Kreston International Kurumsal Hizmetler Kariyer İletişim  
FAYDALI LİNKLER
PRATİK BİLGİLER
  Üye firmalarının
Uluslararası listesi
 
Sirküler
 
 
16.10.2014

Sirküler 2014-44 1 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı.

 
Sayın Yetkili Tebliğ, KDV Genel Uygulama Tebliğinin uygulamasında yaşanan tereddütlerin ve karşılaşılan sıkıntıların giderilmesine yönelik olarak düzenleme, açıklama ve değişiklikler içermekte olup, 01.11.2014 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. • Tebliğin (I/C-2.1.3.3.1.2.) bölümünde belirtilen külçe metallerin Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlara tesliminde ve (I/C-2.1.3.4.3.2.) bölümünün üçüncü paragrafında belirtilen bakır külçe teslimi yapanlar için uygulanacak (7/10) tevkifat oranı (5/10) olarak değiştirilmiştir. • Mükellefler, tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarını - Vergi Dairelerince Takip Edilen Amme Alacaklarına, - İthalde Alınan Vergilere - SGK Prim Borçlarına,mahsup talep edebilirler. • Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulaması kapsamında “3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında teslimde bulunan DİİB sahibi mükellefin iadesini talep edeceği KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu malların üretimi için 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında temin ettiği mallar nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamaz.Ayrıca bu kapsamda yapılan işlemlerde, imal edilen mallar ihraç edilmeden herhangi bir iade işlemi yapılamaz.” Açıklamasındaki yer alan “3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında temin ettiği mallar” ibaresi “yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği mallar” şeklinde değiştirilmiştir. • İki Tam Yıl Süreyle Sahip Olunan İştirak Hisseleri ve Taşınmazların Satışı başlığı altında; “Satış tarihine kadar indirilemeyen kısım ise indirilecek KDV hesaplarından çıkarılarak “İlave Edilecek KDV” olarak beyan edilir ve teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet olarak dikkate alınır.”açıklamasında “indirilecek KDV hesaplarından çıkarılarak” ibaresi Tebliğ metninden çıkarılmıştır. Konu hakkında ayrıntılı bilgi Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.
 

Dosyayı indir