Anasayfa Kreston International Kurumsal Hizmetler Kariyer İletişim  
FAYDALI LİNKLER
PRATİK BİLGİLER
  Üye firmalarının
Uluslararası listesi
 
Sirküler
 
 
09.10.2014

Sirküler 2014-42 Şirket Bilançolarında Görülmekle Birlikte İşletmelerinde Bulunmayan Kasa Mevcutları ve Ortaklardan Alacaklar Hesabı’nın Fiili Duruma Getirilmesi

 
Sayın Yetkili 6552 Sayılı Kanunun 11/9/2014 tarihinde yürürlüğe giren 74 üncü maddesi hükmü ile bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkanı verilmiştir. Tebliğde ayrıca belirtilen süre içe¬risinde ödenmeyen vergilerin gecikme zammıyla birlikte takip edileceğine ilişkin bir açıklama da yer alıyor. Ge¬cikme zammı oranı halen aylık yüzde 1,4 olarak uygulanıyor Yasadaki hüküm ve tebliğdeki açıklamalar birlikte değerlendirildiğin¬de, ilave tarhiyat yapılmaması hakkın¬dan yararlanılabilmesi için, ilgili tutar¬lar ve üzerinden hesaplanan vergilerin zamanında beyan edilmesinin yeterli olduğu anlaşılıyor. Başka bir ifadeyle beyan edilen verginin zamanında ödenmemesi halinde ilave tarhiyat ya¬pılmaması hakkından yararlanılamayacağına ilişkin bir düzenleme ve açıklama olmadığından, zamanında beyan eden fakat vergisini zamanında ödemeyen mükellefler için herhangi bir hak kaybı olmayacağı sonucuna varılabiliyor. ilave tarhiyat yapılama¬ması imkanlarından yararlanılabilme¬si, beyanın yanında, vadesinde ödeme şartına da bağlanmamış olduğundan, bu düzenlemeden beklenen vergi tah¬silatının , en azından kısa vadede sağlanması güç görünüyor. Ayrıntılı bilgi sirkülerimizin ekinde yer almaktadır.
 

Dosyayı indir