Anasayfa Kreston International Kurumsal Hizmetler Kariyer İletişim  
FAYDALI LİNKLER
PRATİK BİLGİLER
  Üye firmalarının
Uluslararası listesi
 
Sirküler
 
 
19.9.2014

Sirküler 2014-29 6552 sayılı Torba Kanun ile 4857 Sayılı İş Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Sirkülerimizin Konusunu Oluşturmaktadır.

 
Sayın Yetkili; 4857 Sayılı İş Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere ilişkin maddeler 11 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazetede 6552 sayılı "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun içersinde yayımlanmıştır. Söz Konusu 4857 sayılı İş Kanununa İlişkin Düzenlemelerin içeriği aşağıdaki gibidir. • “Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmaz.” • “İşverenler, alt işverene iş vermeleri hâlinde, bunların işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini işçinin başvurusu üzerine veya aylık olarak resen kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlüdür.” • “Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere, bu Kanunun 42 nci ve 43 üncü maddelerinde sayılan hâllerde haftalık otuz altı saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yüzden az olmamak üzere arttırılması suretiyle ödenir.” • “Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.” • “Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise altıncı fıkraya göre tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.” • “Yer altı maden işlerinde çalışan işçiler için yer altındaki çalışma süresi; haftada en çok otuz altı saat olup günlük altı saatten fazla olamaz. “ Konu hakkında ayrıntılı bilgi Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.
 

Dosyayı indir