Anasayfa Kreston International Kurumsal Hizmetler Kariyer İletişim  
FAYDALI LİNKLER
PRATİK BİLGİLER
  Üye firmalarının
Uluslararası listesi
 
Sirküler
 
 
18.2.2014

Sirküler 2014- 03 2013 Gelir Vergisi Kanunu 21. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

 
Özet: Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesine göre, binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılında elde edilen hasılatın belli bir kısmının gelir vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmış olup 2013 yılı için bu istisna tutarı 3.200,00 TL’dir. ‘‘Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncümaddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar.’’ 2013 yılı için 103 üncümaddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde belirlenen ücret gelirleri tutarı 94.000,00 TL’dir. Bu tutar üzerinde gelir elde edenler istisnadan yararlanamayacaktır. İlgili Tebliğ aşağıda yer almaktadır;
 

Dosyayı indir